Logo nepal

Help ons NEPAL helpen

Stichting Nepal Sambandha, IBAN nummer: NL27RABO0369065557

Jaarverslag stichting Nepal Sambandha over het jaar 2015.

“Het Nepalese optimisme is kracht, hun wereld staat op de kop, daar en hier krabbelen we samen weer vrijmoedig op”.

Woord vooraf.

Het jaar 2015 was voor de mensen in Nepal en daardoor ook voor de stichting Nepal Sambandha een schokkend, enerverend en emotioneel jaar.

Eén van onze bestuursleden maakte in april en mei in Nepal beide aardbevingen mee en sliep en woonde daarna samen met de bevolking weken in een tent.

tentenkampen

Tentenkamp de eerste weken na de aardbeving.

Alle dorpen waarin de stichting Nepal Sambandha mensen en/of projecten steunt, liggen in gebieden die meer of minder ernstig getroffen zijn door de aardbevingen.

Ook in augustus, november december 2015 bezocht bestuurslid Annette Reiling Nepal weer. Ze bezocht in die periode tijdelijke scholen, de tijdelijke kraamkliniek, tijdelijke woningen en begeleidde geitenprojecten.

Naast de noodhulp na de aardbevingen is de steun aan de gebruikelijke projecten gewoon doorgegaan, zij het hier en daar in aangepaste vorm.

We willen u graag hartelijke bedanken voor uw financiële bijdrage in 2015, in het bijzonder na de aardbevingen, waardoor de inwoners van Nepal kunnen bouwen aan een nieuwe en veiliger toekomst.

Helaas blijft Nepal uw aandacht en hulp nog steeds nodig hebben. Nepalezen zijn optimistisch en werken zelf hard aan de wederopbouw. Dat ondersteunen we graag! Wij willen de gewone Nepalees met uw steun graag blijven helpen.

We hopen dat we u door middel van dit verslag inzicht kunnen geven in de activiteiten die we met uw hulp, samen met de bewoners, in onze werkgebieden in 2015 in Nepal hebben kunnen realiseren.

Situatie in Nepal in 2015:

Voor de bevolking in Nepal is 2015 letterlijk en figuurlijk een schokkend jaar geweest. In april en mei vonden er twee zware aardbevingen plaats, waardoor meer dan 8000 inwoners stierven, er meer dan 22000 gewonden waren en meer dan een miljoen inwoners van Nepal dakloos werden. Veel scholen werden vernietigd waardoor er maanden geen les kon worden gegeven. Na de aardbevingen leefden veel families in tenten.

tijdelijke onderkomens

Volledig verwoeste huizen in Dadhikot, in dit dorp kwamen 7 mensen om.

In mei en juni, voordat de moesson losbarstte werd er begonnen met het bouwen van tijdelijke woningen en scholen. In onze werkgebieden konden we vijftig families ondersteunen bij het bouwen van tijdelijke woonvoorzieningen. Hiervoor werden golfplaten verstrekt.

golplaten

Een tijdelijke woning gebouwd met golfplaten.

Na de moesson , voor de winter, zouden ze dan een beter en warmer onderkomen bouwen. Daarnaast konden we in onze werkgebieden drie scholen en een kraamkliniek helpen bij de bouw van tijdelijke onderkomens.

Helaas kreeg Nepal er na september 2015 een probleem bij. Na jaren onderhandelen werd er een nieuwe grondwet vastgesteld. Veel Nepalesen in de zuidelijke provincies en in India hebben echter grote moeite met deze grondwet. Het gevolg was dat er van september 2015 tot en met februari 2016 een grensblokkade was aan de grens met India. Veel belangrijke levensmiddelen en goederen konden Nepal maandenlang niet in. Daardoor ontstonden allerlei tekorten: weinig benzine verkrijgbaar, geen gascilinders meer te koop, de prijzen van voedingsmiddelen rezen de pan uit of waren niet meer te krijgen. Er ontstond een levendige zwarte handel in van alles. De wat beter bedeelde Nepalesen kunnen zich nog wel een beetje redden, maar voor de gewone Nepalees werd de situatie nog schrijnender. De overheid deed binnen de Nepalese context wat ze kon, maar dat zette niet veel zoden aan de dijk. Onder andere als gevolg van de blokkades en de zwakke Nepalese overheid konden veel mensen niet voor de winter in december beginnen met de bouw van nieuwe en betere tijdelijke onderkomens. De tijdelijke woningen waren te koud en er werden veel kinderen en ouderen ziek. Helaas was er eind 2015 nog geen zicht op dat er snel met de definitieve wederopbouw kon worden begonnen. Begin 2016 begon de overheid pas met de inventarisatie van schade, die als basis zou moeten dienen voor de wederopbouw in de komende jaren.

Donaties:

In het jaar 2015 heeft onze stichting in totaal € 29.000 gedoneerd gekregen. Speciaal voor hulp na de aardbeving in Nepal ontvingen we ruim € 21.000. De overige donaties zijn besteed aan onze jaarlijkse projecten en eenmalige projecten in 2015.

Besteding donaties:

Jaarlijkse projecten.

In het jaar 2015 werd voor 29 kinderen schoolkosten betaald, en daarnaast werden school- en overige opvoedingskosten voor 2 (half) wezen die op de boerderij in Keraghadi wonen betaald. De vrouwen-coöperatie in Chamrangbesi besloot van de jaarlijkse bijdrage de watervoorziening bij de health post uit te breiden. Aan deze jaarlijkse projecten besteedden we in 2015 € 1.326.

Eenmalige projecten.

Dankzij een donatie van de LIONS Opsterland konden we voor de school in het dorp Bhardeo schoolmeubilair aanschaffen. Daarnaast ondersteunden we uit onze eigen reserves het Global Family project voor Tibetaanse weeskinderen. Tien vrouwen in het dorp Halchowk bij Kathmandu volgden drie maanden een naaitraining, waarna ze een eigen inkomen kunnen verwerven. Het totale bedrag voor eenmalige projecten was in het jaar 2015 € 2.600.

school

Leerlingen uit Bhardeo in door de Lions gesponsorde schoolbankjes.

Geoormerkte donaties.

Jaarlijks ontvangen we donaties van giftgevers voor een specifiek aangegeven doel. Dit jaar was dat net als voorgaande jaren voor ondersteuning van een Tibetaans gezin en hun studerende kinderen en voor een student in Kathmandu. Totaal ging dit om een bedrag van € 1.700.

Donaties in verband met de aardbeving.

We ontvingen ruim € 21.000 in verband met de aardbevingen. Deze donaties werden direct na de aardbevingen besteed aan noodhulpvoedselpakketten, herstel beschadigde watervoorziening en het mee opstarten van een tijdelijke kraamkliniek, totaal €1.870.

Later in het jaar en voor de moesson eind juni werd er financiële ondersteuning gegeven voor de aankoop van dakplaten voor tijdelijke woningen voor 50 families, en aankoop van geiten voor 4 geitenprojecten (mede ter vervanging van door de aardbeving gedode dieren) en groentezaden, totaal € 7.566.

Na de moesson en voor de winter eind 2015 sponsorden we dakplaten voor 2 tijdelijke scholen, white-boards, restauratie, en workshops aardbevingsbestendig bouwen, herbouw school in Chamrangbesi, draaiende houden tijdelijke kraamkliniek, aanleg toiletten bij tijdelijke woningen, geitenprojecten in twee dorpen, een naaicursus, warme mutsen en verbetering drainage van een weg in Keraghadi. Totaal € 9.654.

geiten

Geiten voor families in Nuwakot, in dit dorp is een gedeelte van de veestapel omgekomen tijdens de aardbeving.

Begin 2016 hebben we in Nepal nog iets meer dan € 1.600 op onze rekening beschikbaar voor de nasleep van de aardbeving. In februari gaven we van dat bedrag voor een jaar een lening van € 910 voor de school in Chamrangbesi. De school kan nu sneller afgebouwd worden.

Toekomst.

In Nepal is door de overheid, sinds half januari 2016 een meerjarenplan opgestart voor de wederopbouw in Nepal. Scholen moeten binnen 3 jaren hersteld of opnieuw gebouwd zijn. Vanaf 25 april 2016, een jaar na de eerste aardbeving, kan de particulier beginnen met het herstel of herbouw van de eigen woning. De overheid is van plan om per verwoeste woning en school een financiële bijdrage te verstrekken. Daar zijn dan wel voorwaarden aan verbonden, waaraan de Nepalees bijna niet kan voldoen. Velen zijn het wachten nu al beu en zijn zelf begonnen met lokale bouwmaterialen hun huis weer op te bouwen. Het werd op veel plekken te koud in de tijdelijke woningen, zodat men wel moest starten met de herbouw. Er wordt gezegd dat bewoners die al begonnen zijn met de bouw straks niet op een bijdrage van de overheid hoeven te rekenen. Een niet heel erg optimisch verhaal maar de Nepalesen geven niet op en vechten door.

Samen met onze lokale contactpersonen blijven ook wij bezig in onze werkgebieden de dorpers zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Dit door middel van onze jaarlijkse projecten, geitenprojecten, ondersteuning bij het bouwen van een kraamkliniek, leningen voor een school, zo nodig extra ondersteuning van studenten, herstel en bouw van watervoorzieningen, het bouwen van toiletten, het draaiende houden van de tijdelijke kraamkliniek, verstrekken van bouwmateriaal voor tijdelijke scholen enzovoort, enzovoort. Wat we concreet doen is afhankelijk van de situatie per dorp en van hulp die al geboden wordt of al in gang is gezet door andere organisaties.

Al onze projecten worden nauwlettend gemonitord door lokale contactpersonen waar we al meer dan 20 jaren mee samen werken. Onze contactpersonen stemmen af met de plaatselijke bevolking en onderhouden zeer regelmatig contact met Annette, life in Nepal, via skype of telefoon. Bestuurslid Annette Reiling en coördinator in Nepal bezoekt ook in 2016 in april en november Nepal. Ze kan op deze manier ter plekke onderzoeken hoe de werkzaamheden vorderen en waarvoor een bijdrage nodig is.

Jammer genoeg geen positief beeld van de huidige situatie in Nepal. De Nepalesen geven niet op en strijden door, daarbij hebben ze uw hulp nog steeds nodig. Alle beetjes helpen. Onze stichting heeft geen strijkstok en zorgt ervoor dat uw bijdrage rechtstreeks bij de mensen terecht komt die het heel hard nodig hebben.

kinderen

“Het Nepalese optimisme is kracht, hun wereld staat op de kop, daar en hier krabbelen we samen weer vrijmoedig op”.

Het bestuur van de stichting Nepal Sambandha, april 2016, Tijnje.